Loader
Ogólne warunki współpracy - Technosystem Sp. z o.o.
17637
page-template-default,page,page-id-17637,bridge-core-2.5.7,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-theme-ver-24.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Ogólne warunki współpracy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy znajdują zastosowanie do umów sprzedaży lub dostawy materiałów, surowców, części, wyrobów, urządzeń i wszelkich powiązanych usług zwieranych przez Technosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii-Lesznowoli .

Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków współpracy określenia oznaczają:

„Sprzedający” – Technosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii-Lesznowoli

„Kupujący” – podmiot gospodarczy będący nabywcą oferowanych przez Sprzedającego Produktów

„Ogólne Warunki Współpracy” lub „Warunki” – niniejsze Ogólne Warunki Współpracy dotyczące dostaw, sprzedaży i zawieranych umów

„Produkt” – produkty i usługi sprzedawane przez Technosystem Sp. z o.o.

„Dokumentacja” – dokumentacja dostarczona przez Kupującego, zgodnie z którą przygotowywana jest oferta i realizowane jest zamówienie

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Wszelkie zapytania mające na celu uzyskanie oferty handlowej powinny być kierowane pisemnie, drogą mailową na adres biura: office@technosystem.com.pl lub do innej osoby, jeśli zostało to ustalone, odpowiedzialnej za ofertowanie.
 2. Informacje, niezbędne do przygotowania wyceny:
 • Dane podmiotu składającego zapytanie (nazwa firmy, adres rejestrowy, numer NIP, dane kontaktowe)
 • Oczekiwany zakres usług (np. Logistyka PCB, kompletacja komponentów, montaż SMT, automatyczna inspekcja optyczna, montaż THT, mycie PCBA, lakierowanie PCBA, programowanie, testowanie, montaż końcowy, traceability, montaż w klasie III IPC, itp.)
 • Wielkość zamówienia (liczba płytek, dla jakiej należy przygotować ofertę)
 • Dokumentacja projektowa (w zakresie określonym w zakładce „Dokumentacja techniczna”)

OFERTA

 1. Czas przygotowania oferty, w zależności od stopnia skomplikowania projektu, zakresu zamawianych usług, ilości obsługiwanych zapytań, wynosi od 2 do 7 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym podmiot składający zapytanie zostanie niezwłocznie poinformowany.
 2. Wszelkie ustne uzgodnienia dotyczące ofert powinny być potwierdzone pisemnie poprzez pocztę elektroniczną.
 3. Ewentualne błędy w specyfikacji lub założeniach przyjętych do wyceny powinny być bezzwłocznie zgłoszone i skorygowane przed złożeniem zamówienia i uruchomieniem jego realizacji. Zmiany wprowadzone w dokumentacji technicznej mogą wiązać się z koniecznością aktualizacji oferty handlowej.
 4. Ważność oferty wynosi 14 dni, chyba że strony w formie pisemnej ustalą inny termin ważności oferty.
 5. Technosystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji oferty nominowanej w PLN, jeśli w okresie ważności oferty kurs wymiany USD/PLN oraz EURO/PLN zmieni się więcej niż 5% w stosunku do dnia przygotowania oferty.

ZAMÓWIENIE:

 1. Zamówienie powinno być każdorazowo przesłane w formie pisemnej, drogą elektroniczną adres biura: office@technosystem.com.pl lub na adres osoby odpowiedzialnej za ofertowanie.
 2. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji, zgodnie z warunkami ważnej oferty handlowej, wraz z ewentualnymi zmianami lub zastrzeżeniami uzgodnionymi z Kupującym. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji musi być przesłane w formie pisemnej, nie później niż 2 dni robocze od daty wpłynięcia zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy.. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia, jeśli zamówienie jest niezgodne z ofertą lub nastąpiła zmiana specyfikacji i wymagań produktu, uniemożliwiająca realizację zamówienia.
 5. Kupujący, najpóźniej w momencie składania zamówienia, zobowiązuje się dostarczyć Sprzedającemu właściwą i kompletną dokumentację techniczną. Dostarczenie dokumentacji po terminie, wprowadzenie zmian w dokumentacji lub niekompletna dokumentacja techniczna może spowodować opóźnienie terminu realizacji zamówienia, spowodować wzrost kosztów lub skutkować zmianą oferty. Za jakość oraz treść dokumentacji odpowiada Klient. Lista materiałowa BOM musi być zgodna z dokumentacja montażową (plik pick&place)
 6. Każde zamówienie przyjęte do realizacji otrzymuje własny numer wewnętrzny. Na jego podstawie Kupujący może uzyskać informacje o statusie zamówienia. Sprzedający przekazuje  Kupującemu numer zamówienia wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji
 7. Termin realizacji zlecenia jest uzależniony od zakresu i wielkości zamówienia .
  O terminie realizacji zlecenia Kupujący zostaje poinformowany w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość realizacji zlecenia w trybie przyspieszonym jednakże warunkiem zastosowania takiego trybu jest odpowiednia dostępność materiałów wymaganych do produkcji zlecenia. Wykonanie ekspresowe wiąże się z dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie dla każdego zlecenia z pracownikiem Technosystem Sp. z o. o., obsługującym dane zlecenie.
 9. Anulowanie zamówienia przez Kupującego w całości bądź w części po formalnym potwierdzeniu jego przyjęcia do realizacji może wiązać się z kosztami wynikającymi z zakupionych lub użytych materiałów i komponentów. W takich wypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zlecenia z przyczyn obiektywnie niezależnych od Sprzedającego ( np. zdarzeniami losowymi, zmianą terminów dostaw u producentów, wyczerpaniem stanów magazynowych u dostawców). W takim przypadku Sprzedający, niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego na piśmie o zmianie terminu realizacji zamówienia, wskazując powód takiej sytuacji oraz – o ile to możliwe – termin, w którym należy oczekiwać dostawy.

DOSTAWA

 1. Miejscem wydania Produktów jest magazyn Sprzedającego w miejscowości Kolonii – Lesznowoli. Sprzedający może w imieniu Kupującego zlecić dostarczenie Produktów do miejsca wskazanego przez Kupującego, firmie spedycyjnej. Koszty przesyłki ponosi Kupujący.
 2. O ile nie umówiono się inaczej, termin dostawy określony jest w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia do realizacji. Termin dostawy oznacza datę odbioru Produktów przez Kupującego z magazynu Technosystem Sp. z o.o. w Kolonii Lesznowoli lub datę dostarczenia Produktów do miejsca wskazanego w Zamówieniu. W przypadku opóźnienia dostawy Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do właściwego opakowania i zabezpieczenia Produktów na czas przewozu, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w zamówieniu, w sposób zapewniający ochronę Produktów przed uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi.
 4. Odpowiedzialność Sprzedającego za Produkty kończy się w momencie ich wydania firmie spedycyjnej. W razie uszkodzenia towaru podczas transportu za roszczenia odszkodowawcze odpowiada przewoźnik.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Zapłata należności za sprzedaż Produktów powinna nastąpić w kwocie określonej w treści faktury sprzedażowej oraz w terminie tam zawartym, liczonym od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.
 2. Szczegółowe warunki płatności (m.in. wysokość przedpłaty, termin odroczenia płatności) zależne są od rodzaju zlecenia i długości współpracy z Kupującym, dlatego ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia i określone w momencie potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji.
 3. W przypadku opóźnień w płatnościach Kupujący zobowiązany jest do pokrycia karnych odsetek ustawowych.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia lub zatrzymania wysyłki zamówień zrealizowanych, jeśli na koncie Kupującego znajdują się przeterminowane płatności.
 5. Sprzedający pozostaje właścicielem Produktów, powstałych w wyniku zrealizowanego zamówienia, do momentu zaksięgowania płatności za wykonaną usługę na koncie bankowym wskazanym na fakturze sprzedażowej.

ZACHOWANIE POUFNOŚCI

 1. Sprzedający zapewnia, że dokumentacja projektowa przekazana przez Kupującego będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie w celu, w jakim została przekazana, czyli do wykonania wyceny oraz wykonania usługi montażu.
 2. Dokumentacja przekazana przez Kupującego w celu wyceny lub realizacji zlecenia traktowana jest jako informacja poufna i nie jest udostępniana osobom trzecim z zastrzeżeniem pkt.3.
 3. Sprzedający zastrzega, iż część dokumentacji w zakresie niezbędnym do wyprodukowania obwodów drukowanych (pliki gerber oraz opis technologiczny) może być udostępniona podwykonawcy.
 4. Na specjalne życzenie Kupującego możliwe jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności.

GWARANCJA

 

 1. Sprzedający udziela gwarancji 12 miesięcy na wykonaną usługę montażu oraz materiały i podzespoły do niego użyte. Nie dotyczy to materiałów powierzonych do produkcji przez Kupującego. Okres gwarancji biegnie od dnia pozostawienia produktu do dyspozycji Kupującego.
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i montażowe. Podstawą do oceny jakości montażu jest norma IPC-A-610 i zdefiniowana w niej klasa II (o ile nie strony nie ustaliły inaczej) oraz inne wymagania określone w dokumentacji technicznej dostarczonej skutecznie Sprzedającemu.
 3. Sprzedający nie uznaje reklamacji wynikających z błędów w projekcie lub wynikających z wad konstrukcyjnych.
 4. Gwarancja traci ważność w momencie stwierdzenia ingerencji w urządzenie osób nieupoważnionych lub serwisów technicznych. W szczególności ma to miejsce w przypadku stwierdzenia dokonanych przeróbek i zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
 5. Reklamacja powinna być zgłoszona w formie pisemnej, z dokumentacją fotograficzną i szczegółowym opisem, niezwłocznie po stwierdzeniu wady.
 6. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego za zasadne Sprzedający usunie wady w terminie do 10 dni od daty dostarczenia reklamowanych Produktów. Jeśli naprawa będzie wymagała sprowadzenia podzespołów, termin ten może się wydłużyć o czas oczekiwania na niezbędne komponenty.
 7. Sprzedający ma prawo żądać przesłania wadliwych części lub elementów w celu wykonania dodatkowych analiz i badań jakościowych. W przypadku odrzucenia reklamacji jako bezzasadnej, kosztem badań zostanie obciążony zleceniodawca.
 8. Zgłoszenie problemu jakościowego i jego analiza nie zmienia terminu płatności za realizację zamówienia.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty związane z opóźnieniem terminu realizacji, takie jak przestoje w produkcji, utratę zysku czy też inne koszty pośrednie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania postanowień niniejszych warunków rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą na podstawie prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Prawa i obowiązki wynikające z umowy podlegającej pod niniejsze Warunki nie mogą zostać przeniesione przez Kupującego na inny podmiot bez uprzedniej zgodny Sprzedającego wyrażonej na piśmie.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków lub umowy podlegającej pod niniejsze Warunki okaże się nieważne lub straci ważność, to skutek nieważności nie dotyczy obowiązywania odpowiednio pozostałej części postanowień Warunków lub umowy podlegającej pod niniejsze Warunki
 5. Technosystem Sp z o.o. może dokonywać zmian Warunków w formie pisemnej pod rygorem nieważności w każdym czasie bez potrzeby powiadamiania Klienta. Zmiany Warunków odnoszą jednak skutek w stosunku do umów już zawartych tylko wtedy, jeśli Klient wyrazi na piśmie zgodę na takie zmiany.
 6. Warunki wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Ogólne warunki współpracy – załącznik